Aktywność

Powiat Makowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowiecki jako realizator programu  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta informuje, że PFRON wydłużył bezterminowo realizację ww. programu (do wyczerpania budżetu Programu)

Celem programu SAM-Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program skierowany jest do osób, które posiadają:

 1.  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2.  status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
 3. pełną zdolność do czynności prawnych;

   oraz złożą oświadczenie:

 1.  o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 2.  o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu;
 3.  że nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego  w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.

Dofinansowanie w ramach Programu dotyczy wszystkich kosztów (ponoszonych przez beneficjenta) wymienionych w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:

 1. beneficjent faktycznie zamieszkuje w wynajętym lokalu/domu,
 2. na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,
 3. umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców,
 4. w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu i innych opłat jeśli występują,
 5. czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Od dnia 1 marca 2024 r. dofinansowanie będzie udzielane na okres 60 miesięcy i będzie wówczas wynosić z upływem 60 miesięcy:

 1. od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dokumenty programowe oraz więcej informacji o Programie dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Mieszkanie_dla_absolwenta/2022-07-05_Program/

WAŻNE !!!

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami, decyzją PFRON, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą: System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.


WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO REALIZATORA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY.

Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 29 71 72 187 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3,  06-200 Maków Mazowiecki, w pokoju nr 3.

 


 

Powiat Makowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim  jako realizator programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”Mieszkanie dla absolwenta informuje, że PFRON wydłużył bezterminowo realizację ww. programu (do wyczerpania budżetu Programu)

 

Celem programu SAM-Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program skierowany jest do osób, które posiadają:

 1.  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2.  status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
 3. pełną zdolność do czynności prawnych;

   oraz złożą oświadczenie:

 1.  o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 2.  o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu;
 3.  że nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego  w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.

Dofinansowanie w ramach Programu dotyczy wszystkich kosztów (ponoszonych przez beneficjenta) wymienionych w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:

 1. beneficjent faktycznie zamieszkuje w wynajętym lokalu/domu,
 2. na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,
 3. umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden   z najemców,
 4. w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu i innych opłat jeśli występują,
 5. czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego  lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego  lub domu jednorodzinnego.

Od dnia 1 marca 2024 r. dofinansowanie będzie udzielane na okres 60 miesięcy i będzie wówczas wynosić z upływem 60 miesięcy:

 1. od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego  lub domu jednorodzinnego;
 3. od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dokumenty programowe oraz więcej informacji o Programie dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Mieszkanie_dla_absolwenta/2022-07-05_Program/

WAŻNE !!!

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami, decyzją PFRON, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą: System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO REALIZATORA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY.

Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 29 71 72 187 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki, w pokoju nr 3.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2024-01-15 11:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2024-02-02 09:51:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki