Aktualności

Powiat Makowski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Makowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 16.08.2023 r., otwieramy nabór uczestników do ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 tego orzeczenia dot. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wsparciu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie lub rodzice dzieci  z niepełnosprawnościami mogą dokonać  zgłoszenia w terminie do dnia 6 września 2023 roku.

Osoby zgłaszające się do Programu przedkładają:

 • Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”                      dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności                                  lub równoważnego,
 • podpisaną Klauzulę informacyjną RODO,
 • Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wzory ww. dokumentów będą dostępne od dnia 28.08.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim oraz na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl.

Zgłoszenia do Programu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki.

Asystentem może zostać w pierwszej kolejności osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,pod warunkiem, że asystent nie jest członkiem rodziny uczestnika, jego opiekunem prawnym lub osobą faktycznie z nim zamieszkującą.

W przypadku nie wskazania asystenta przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego,asystenta wskazuje Realizator. Asystentem osobistym może być wówczas osoba posiadająca:

 1.   dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2.   co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia do Programu, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR w Makowie Maz., pod numerem telefonu: 29 71 72 187.

 Liczba uczestników Programu jest ograniczona.

Z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można zapoznać się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepelnosprawni.gov.pl), w zakładce Fundusz Solidarnościowy.


Powiat Makowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór uczestników do Programu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Makowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowiecki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23.10.2022 r., otwieramy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 • dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. w stopniu znacznym lub

 2. w stopniu umiarkowanym albo

 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników Programu jest ograniczona.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie lub rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą dokonać zgłoszenia

w terminie do dnia 7 listopada 2022 roku.

Każda osoba zgłaszająca się do Programu powinna przedłożyć:

 • Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • podpisaną Klauzulę informacyjną,

 • Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wszystkie ww. wzory dokumentów będą dostępne od dnia 28.10.2022 r. w naszej Jednostce oraz na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl. Kwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami Programu, nie wcześniej jednak niż po przyznaniu środków finansowych dla Powiatu na realizację powyższego zadania.

Zgłoszenia do Programu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, które będzie Realizatorem Programu na terenie powiatu makowskiego lub przesłać swoje zgłoszenia pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym1.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR w Makowie Maz., pod numerem: 29 71 72 187.

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

1 Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.


Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem przez Powiat Makowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowiecki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,ogłaszamy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. w stopniu znacznym lub
 2. w stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników Programu, na których Powiat Makowski uzyskał dofinansowanie to 12 osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie mogą dokonać swojego zgłoszenia w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku.

Każda osoba zgłaszająca się do Programu powinna przedłożyć:

 • Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • podpisaną Klauzulę informacyjną,
 • Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wszystkie ww. wzory dokumentów będą dostępne w naszej Jednostce oraz na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl., a zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zgłoszenia do Programu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, które będzie Realizatorem Programu na terenie powiatu makowskiego lub przesłać swoje zgłoszenia pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki.

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, podwarunkiem, że asystent nie jest członkiem jego rodziny i jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej wobec danej osoby. Zakłada się, że dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów asystent, na gruncie wzajemnej akceptacji, będzie wspierał osobę niepełnosprawną w realizacji jej zamiarów.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wówczas wskazuje go Realizator, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. działu Programu, które wskazują, że usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu, lub
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy   o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR w Makowie Maz., pod numerem: 29 71 72 187.

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2022-02-01 13:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2023-08-25 12:04:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki