deklaracja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej biuletynu informacji publicznej:  www.bip.pcpr.powiat-makowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Strona internetowa www.bip.pcpr.powiat-makowski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. materiały pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z  dostępnością strony internetowej prosimy o  kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Milewska, adres poczty elektronicznej:  sekretariat@pcpr-makowmazowiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 71 72 187 lub 134. Tą samą drogą można składać wnioski o  udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia  dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z  żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich  elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o  którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej  informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w  ciągu 7  dni od dnia wystąpienia z  żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o  tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do  informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności i lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w  sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw  Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim mieści się przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki. Wejście główne do budynku znajduje się u jego szczytu (od głównej ulicy) i wyposażone jest w przeszklone drzwi o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy. Przy wejściu tym znajduje się podjazd z kostki brukowej.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub osób korzystających z balkonika/chodzika dostępne są wszystkie pokoje biurowe (w tym pokój dyrektora  i sekretariat) i korytarz komunikacyjny na pierwszej kondygnacji budynku oraz łazienka przystosowana pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dostęp na drugą kondygnację, gdzie mieści się zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz poradnictwo specjalistyczne jest utrudniony, gdyż w budynku nie ma windy.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz urządzeń brajlowskich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się rozkład stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych pokoi i biur w formie wizualnej.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

  1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowiecki, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki,
  2. korzystania z poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@pcpr-makowmazowiecki.pl,
  3. przesyłania faksów na numer 29 71 72 187
  4. korzystania z platformy e-PUAP,
  5. korzystania z bezpłatnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) - www.sow.pfron.org.pl.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kotarba Izabela
(2020-10-02 15:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2022-03-30 12:09:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki