komunikaty

 

Powiat Makowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim kontynuuje w realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie na lata 2022 - 2025 finansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem programu SAM-Dostępne mieszkanie jest zapewnienie osobie z niepełnosprawnością mieszkania wolnego od barier architektonicznych będącego podstawą samodzielnej realizacji planów zawodowych  i społecznych.

Jeśli jesteś osobą, która:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia;

lub

 1. jesteś opiekunem ustawowym/prawnym osoby małoletniej z niepełnosprawnością lub ubezwłasnowolnionej, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka i zamieszkujesz w lokalu wspólnie z podopiecznym,

możesz starać się o udzielenie dofinansowania dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego  i sprzedawanego.

Dofinansowanie nie może być jednak większe niż równowartość iloczynu 15mi wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującego dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

 1. udokumentowanie różnicy pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań,
 2. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31.12.2024 r.

Dokumenty programowe oraz więcej informacji o Programie dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

WAŻNE !!!

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami, decyzją PFRON, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą: System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO REALIZATORA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY.

Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 29 71 72 187 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki, w pokoju nr 3.

 


Powiat Makowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim realizatorem programu

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego w latach 2022 - 2025

Celem programu SAM-Dostępne mieszkanie jest zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych będącego podstawą samodzielnej realizacji planów zawodowych i społecznych.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku aż do poziomu zero przed budynkiem.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31.12.2024 r.

Program skierowany jest do osób, które:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
 2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
 3. złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun ustawowy/prawny. Wówczas, do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka.

Warunki udzielenia dofinansowania:

 1. dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem,
 2. wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 mi wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

 

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

 1. udokumentowanie różnicy pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, poprzez

        przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania

        bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań,

 1. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Dokumenty programowe dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

WAŻNE !!!

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami, decyzją PFRON, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą: System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO REALIZATORA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY.

Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 29 71 72 187 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki, w pokoju nr 3.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2022-10-25 11:24:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2024-01-15 11:58:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki