aktualnosci

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata na stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej


INFORMACJA

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 426, ze zm.).

Zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 1 i 2  z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o  niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

Cytowany powyżej przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Powyższe uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie się składu orzekającego w zespole, czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów,jak i chęć osobistego udziału w posiedzeniu składu orzekającego.


W związku z potrzebą wsparcia osób, które ucierpiały wskutek ostatnich nawałnic, PFRON przygotował program pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym „Pomoc osobom  niepełnosprawnym  poszkodowanym  w wyniku  żywiołu  lub  sytuacji  kryzysowych  wywołanych  chorobami  zakaźnymi” - moduł I i II.

Pomoc adresowana jest do poszkodowanych na skutek żywiołu:

 • osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, którym w 2020 roku został przyznany zasiłek celowy w związku z  wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w  gospodarstwach domowych.

Jaką pomoc można uzyskać?

Jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tys.  złotych  (moduł  I programu).  Jest to pomoc doraźna,  która nie podlega rozliczeniu. Może być wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby  niepełnosprawnej.

 • Wysokość świadczenia nie może być większa niż dwukrotność łącznej kwoty zasiłku celowego udzielonego przez organy administracji rządowej lub samorządowej wszystkim osobom niepełnosprawnym z danego gospodarstwa, które poniosło straty w wyniku żywiołu.
 • Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Podopieczni, których dotyczy wniosek, muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego.              

Rekompensata w wysokości 100 proc. kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonego lub utraconego  sprzętu  (moduł  II  programu).  Rekompensata dotyczy:

 • zakupionych ze środków PFRON urządzeń rehabilitacyjnych, środków pomocniczych i  przedmiotów ortopedycznych;
 • usunięcia powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się – bez barier architektonicznych.

Koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu. Realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy.

W przypadku braku możliwości naprawy lub zakupu takiego samego sprzętu Fundusz pokrywa koszt zakupu sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach.

Wsparcie indywidualnych potrzeb w szczególnie trudnej sytuacji:

•    Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie pomocy adresatowi programu. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną decyzją Zarządu PFRON.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II ww. programu należy składać we właściwym terytorialnie - ze względu na miejsce zamieszkania - PCPR, do dnia 2 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl


OGŁOSZENIE STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia  nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Makowie Mazowieckim

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w Makowie Mazowieckim

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19

OGŁOSZENIE

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim

 prosi o wstrzymanie się ze składaniem niekoniecznych wniosków do:

 1. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. sekcji ds. osób niepełnosprawnych (PFRON),
 3. sekcji ds. pomocy społecznej i świadczeń,

          celem ograniczenia zagrożenia.

Istnieje możliwość złożenia tylko wniosków kompletnych i wypełnionych w domu.

Wnioski można pobrać na stronie: bip.pcpr.powiat-makowski.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: (29) 71 72 187.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim informuje, że w  2020 roku  realizowany jest po raz kolejny programpn. „Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami  III” 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

Obszary wsparcia w ramach programu

Beneficjent pomocy, tj., podmiot, na rzecz którego realizowany jest projekt

1.

A- zapewnienie dostępności w                             wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2.

B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

gminy, powiat lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3.

C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

gminy, powiat, organizacje pozarządowe;

4.

 

 

 

D -likwidacja barier transportowych

placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiat

jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej

gminy, które dowożą osoby                       z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

5.

E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

gminy, powiat oraz organizacje pozarządowe

6.

F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej

jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe

7.

G- skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

powiat

 

Nabór wniosków w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 1. Wnioski dotyczące obszarów: B, C, D, F programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 w terminie do dnia                                14 lutego 2020 roku.
 2. Wnioski dotyczące obszaru: A i E programu, beneficjent pomocy składa bezpośrednio  w Oddziale PFRON do dnia 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowe procedury realizacji ww. programu oraz druki wniosków, wystąpień wraz  z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce:   O Funduszu - programy i zadania realizowane obecnie


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MAKOWIE MAZOWIECKIM W DNIU 8 GRUDNIA 2018 R. (SOBOTA) JEST CZYNNE W GODZ. OD 8.00 DO 16.00,

NATOMIAST DZIEŃ 24 GRUDNIA 2018 R. (PONIEDZIAŁEK)  JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY


Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej od 1 czerwca 2018 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018 r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018 r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, w następujący sposób:

 1. art. 80 ust. 1 - na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
  1) z kwoty 660 zł na kwotę 694 zł miesięcznie

2) z kwoty 1000 zł na kwotę 1052zł miesięcznie,

 1. art. 81 ust.1 - na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
  lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka – z kwoty 200 zł na 211 zł miesięcznie,
 2. art. 81 ust. 2 - na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października
  1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 200 zł na 211 zł miesięcznie,
 3. art. 146 ust. 2 - pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

1) w szkole;

2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;

3) w uczelni;

4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;

5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, z kwoty 500 zł na 526 zł miesięcznie,

 1. art. 149 ust. 1 - pomoc na usamodzielnienie:
 1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat – z kwoty 3300 zł na kwotę 3470 zł ,
 2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  a) z kwoty 6600 zł na kwotę 6939 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) z kwoty 3300 zł na kwotę 3470 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

c) z kwoty 1650 zł na kwotę 1735zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku,

 1. art. 150 ust.1 - pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, z kwoty 1500 zł
  na kwotę 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności z kwoty 3000 zł na kwotę 3154 zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł I w 2018 r. są dostępne na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd – wnioski.           

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim w imieniu Powiatu Makowskiego zaprasza do udziału w  2018 r.  w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami  III”  
                  
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Obszary wsparcia i adresaci programu:
Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
Obszar D (likwidacja barier transportowych):
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnoprawnych  prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii  zajęciowej.           
Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej ) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem  dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.
Obszar B do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Obszar C do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalne do wymiaru czasu pracy osoby niepełnoprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
Obszar D na likwidację barier transportowych do70 % kosztów realizacji programu jednak nie więcej niż:
80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które     w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
250.000,00 zł dla autobusów.
Obszar E do 9 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
Obszar F do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone  w wyniku realizacji.
Obszar G –  wskaźniki  kosztów nie ustalone.
Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Wnioski dotyczące obszarów: B, C, D, F i G  programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, w terminie od dnia 1 listopada 2017 roku  do dnia 31 stycznia 2018 roku.
Wnioski dotyczące obszaru: E programu należy składać w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie od dnia 1 listopada  2017 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe procedury realizacji ww. programu oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce:  O funduszu » Programy i zadania PFRON » Programy i zadania realizowane obecnie » Program wyrównywania różnic między regionami III.
 


O G Ł O S Z E N I E

o naborze uczestników do projektu pn. ,,Wykorzystaj swój potencjał – Szansa na aktywne życie'',  realizowanego w okresie

od dnia 01.02.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim

w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 15.03.2017 prowadzi otwarty nabór uczestników do projektu pn. „Wykorzystaj swój potencjał – Szansa na aktywne życie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna i społeczno-zdrowotna oraz wyprowadzenie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 27 osób  z terenu powiatu makowskiego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu powiatu makowskiego o niewystarczających kwalifikacjach zawodowych, w szczególności do:

 1. osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, z powodów określonych w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. min. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietnośći, bezradnośći w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i prowadzenia gospodartswa domowego, alkoholizmu lub narkomanii,
 2. osób z niepełnosprawnościami, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub niepełnosprawnością intelektualną,
 3. osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających tą pieczę i kontynuujących naukę.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i określonej dla każdego indywidualnej ścieżki reintegracji, uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie ze wsparcia obejmującego:

 • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne i obywatelskie;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • terapię i poradnictwo rodzinne;
 • wyjazdowe i stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • treningi aktywnego poszukiwania pracy;
 • kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania nowych kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych – dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
 • kursy i szkolenia zawodowe, umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych;
 • staże zawodowe;
 • zabiegi rehabilitacyjne i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcia szkolne (wyrównawcze) związane z uzupełnieniem wykształcenia – dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
 • finansowanie zajęć szkolnych  na poziomie ponadgimnazjalnym lub policelanym – dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
 • imprezy integracyjne dla wszystkich uczestników oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

Ponadto,  w zależności od potrzeb każdemu uczestnikowi projektu mogą zostać przyznane usługi społeczne polegające na sfinansowaniu:

 • kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7;
 • zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • kosztów dojazdów na miejsce prowadzenia kursu/szkolenia/treningu/zajęć wyrównawczych/  i powrotu z ww. zajęć;
 • kosztów ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków

Wszystkich zaintersowanych udziałem w projekcie i spełniających powyższe kryteria zapraszamy w okresie od dnia 01.03.2017 r.  do dnia 15.03.2017 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9,00 do 16,00, do Biura Projektu,  mieszczącego się w siedzibie PCPR w Makowie Maz., przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3,  w pok. Nr 7, tel. kontaktowy (29) 71-72-187.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela koordynator projektu P. Agnieszka Wojdak-Bonisławska.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Wykorzystaj swój potencjał – Szansa aktywne życie" oraz druki dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz  w zakładce Projekt " Wykorzystaj swój potencjał - szansa na aktywne życie"

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim informuje osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd" MODUŁ I  o terminie naboru wniosków od dnia 05.04.2016r. do 30.08.2016r.  w godzinach pracy urzędu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim zaprasza w  2016 r.  do udziału  w programie PFRON  pn. „Programie Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami  III”                   

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary wsparcia i adresaci programu:

 1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 2. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
 3. Obszar D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnoprawnych  prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii  zajęciowej.          

 1. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
 2. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej ) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
 3. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem  dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.

 1. Obszar B do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 2. Obszar C do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalne do wymiaru czasu pracy osoby niepełnoprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
 3. Obszar D na likwidację barier transportowych do70 % kosztów realizacji programu jednak nie więcej niż:
 1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które     w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 250.000,00 zł dla autobusów.
 1. Obszar E do 9 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
 2. Obszar F do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone   w wyniku realizacji.
 3. Obszar G – nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Nabór wniosków w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Termin składania wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3   w ramach obszarów: B, C, D, F i G  programu od dnia  15 marca  do dnia 5 kwietnia 2016 r.

Termin składania wniosków  w Oddziale PFRON w ramach obszaru : E programu od dnia 29 lutego  do dnia 30 listopada 2016 r.

Szczegółowe procedury realizacji ww. programu oraz druki wniosków, wystąpień wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: programy  i zadania realizowane obecnie.


INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA UTRZYMUJĄCE SIĘ UPAŁY POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  W MAKOWIE MAZOWIECKIM W DNIU 07.08.2015r. CZYNNE BĘDZIE DO GODZINY 15.00


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że w tym roku, po raz kolejny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „Otwarte drzwi”.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką niepełnosprawności, a także uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów służących badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz medycznej, której rozwiązania mają wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Konkursem objęte są prace podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, obronione w okresie 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

Dla autorów prac przewiduje się wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości od 2 tys. zł do 7 tys. zł.

Termin składania prac upływa z dniem 29 lipca 2015 roku.

Szczegółowe zasady w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone zostały w dniu 28 maja 2015 r. w zakładce komunikaty pod adresem: www.pfron.org.pl.


   Fundacja „O UŚMIECH DZIECKA” w Makowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż prowadzi uzupełniający nabór na kolonie integracyjne z udziałem 40 polskich dzieci  z Białorusi (Grodno, Swisłocz, Porozowo), 40 polskich dzieci z Ukrainy (Lwów, Gródek Podolski) i 30 dzieci z województwa mazowieckiego w wieku od 9 do 16 lat. Kolonie organizujemy w dniach 11.08-24.08.2014 r. w Kątach Rybackich k. Krynicy Morskiej.

Rok 2014 jest obchodzony pod hasłem „100 rocznicy urodzin Jana Karskiego – emisariusza Polski Podziemnej” i „25-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”, dlatego też w programie kolonii będą zaakcentowane te wydarzenia.

         Ponadto w programie przewidujemy wycieczki do: Fromborka- przepływ statkiem po Zalewie Wiślanym, Gdańska, Gdyni i Sopotu, Sztutowa, Malborka. Oprócz tego przewidujemy również: dzień białoruski, dzień ukraiński i dzień kultury kurpiowskiej z udziałem zespołu folklorystycznego i twórców ludowych z Kadzidła. Będą organizowane także imprezy kolonijne jak: pasowanie na kolonistę, rysunek na asfalcie, rewia mody kolonijnej, festiwal piosenki kolonijnej, olimpiada sportowa, a nade wszystko przy sprzyjającej pogodzie, plażowanie i kąpiel w Bałtyku.Fundacja zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną oraz doświadczoną kadrę z 20-letnim stażem pracy na koloniach. Spodziewamy się znakomitych gości, którzy przyjadą w odwiedziny do dzieci. 

Koszt kolonii – 1200,00zł od uczestnika.

Termin zgłoszenia uczestników do 06.06.2014r.                                                                             


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowiecki realizuje projekt      pn. " Na wesoło z rodziną " dofinansowany ze środków Fundacji Ernst&Young Dzień Rodzicielstwa Zastępczego "30 maja Świętujemy Razem" .

W ramach obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego odbędzie się:

30 maja 2014 r. -  Konferencja pod hasłem „Rola i zadania rodzinnej pieczy zastępczej”

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1. Celem spotkania będzie wieloaspektowe przedstawienie zagadnienia rodzicielstwa zastępczego. Do wygłoszenia prelekcji zostaną zaproszeni przedstawiciele środowisk, zajmujących się wspieraniem rodzin zastępczych i biologicznych, wśród nich min.: kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Ciechanowie, kurator sądowy Sądu Rejonowego w Przasnyszu, przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim, przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 27 maja 2014 r.

6 czerwca 2014 r. - Występ grupy „Mimello” godz.17:00  w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury W Makowie Maz.  - wstęp wolny dla mieszkańców powiatu makowskiego

ze specjalną dedykacją dla dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów oraz mieszkańców powiatu wystąpią miedzy innymi mimowie, żonglerzy, iluzjoniści i klauni. Artyści przygotują godzinny występ, wcielą się w różne role, zaprezentują scenki pantomimy, żonglerki, sztuczki cyrkowe i zabawne gagi. Podczas występu świat codziennych trosk zmieni się w chwile magii i beztroski. Dzieci w czasie występu będą mogły aktywnie zaangażować się w pokaz, spróbować elementów  pantomimy i  żonglerki. Mamy nadzieję, że występ znanych artystów z programu „Mam Talent” będzie stanowił dużą atrakcję  dla wszystkich oglądających. Po  występie wszystkich zapraszamy na słodki poczęstunek.

7 czerwca 2014 r. - Rajd rowerowy  pod hasłem „ Na wesoło z rodziną” dla rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego.

Celem przedsięwzięcia będzie integracja środowiska rodzin zastępczych, konsolidacja więzi rodzinnych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców powiatu makowskiego. W rajdzie wezmą udział przede wszystkim rodzice zastępczy wraz z dziećmi powierzonymi w pieczy oraz swoimi dziećmi biologicznymi, pracownicy PCPR w Makowie Maz. oraz zaproszeni goście, w tym: władze powiatu, miasta, gmin oraz sponsorzy, którzy wspierali finansowo spotkanie świąteczne dla dzieci umieszczonych w pieczy. Rajd rowerowy zostanie zorganizowany na trasie Maków Mazowiecki - Węgrzynowo (11 km). Uczestnicy rajdu wezmą udział w losowaniu nagród, m. in. roweru, kasków i słodyczy (nagrody ufundowane przez sponsorów). Punktem głównym imprezy będzie piknik integracyjny z ogniskiem, który odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie. W czasie ogniska będzie pieczenie kiełbasek ufundowanych przez sponsora. W czasie pikniku przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, m. in. tańce i zabawy integracyjne, mecz piłki siatkowej, gry i zabawy sportowe (przeciąganie liny, mega puzzle, mega dart, tor przeszkód, bieg „Piastów”). Ponadto najmłodsi uczestnicy będą mieli zagwarantowaną zabawę na placu zabaw oraz spotkanie z pluszowymi mega maskotkami. W całym przedsięwzięciu udział weźmie ok. 100-120 osób.

2,9,16 czerwca 2014r.  Warsztaty rozwijające umiejętności w zakresie budowania prawidłowych relacji interpersonalnych  dla rodzin zastępczych powiatu makowskiego, 

dotyczące  rozwijania umiejętności  w zakresie budowania prawidłowych relacji interpersonalnych.

Adresatami szkolenia będą rodzice zastępczy z terenu powiatu makowskiego. Głównym celem warsztatów będzie zwiększenie świadomości na temat własnych sposobów radzenia sobie z uczuciami, nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w relacjach z dziećmi umieszczonymi w pieczy. Szkolenie nastawione będzie wyłącznie na doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących radzenia sobie w sytuacjach trudnych (3h), wyrażania uczuć (3h) i komunikacji (3h). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja. Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt pod numerem telefonu (29) 7173 199.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim informuje, że zgodnie z treścią rozdziału III ust. 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr  14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r. wyznaczono dwa terminy przyjmowania w 2014 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Obowiązujące terminy:

1) do dnia 30 marca 2014 roku,

2) do dnia 30 września 2014 roku.

Planowany termin  naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu:

 • I termin dla Modułu II – od dnia 10 marca do dnia 30 marca 2014 roku – dotyczy semestru/półrocza zimowego,
 • dla Modułu I – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2014 roku

W najbliższym czasie, na niniejszej stronie zostaną opublikowane obowiązujące w bieżącym roku formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II wraz z wymaganymi załącznikami.

 Wszelkie istotne informacje dotyczące realizacji programu będą umieszczane na bieżąco.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu, które są dostępne   na stronie internetowej PFRON, pod adresem: www.pfron.org.pl w zakładce: program Aktywny samorząd.


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. " Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

           W związku z realizacją powyższego projektu  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zorganizować seminaria informacyjno-doradcze adresowane do szerokiego grona odbiorców: osób niepełnosprawnych, pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarnych, doradców zawodowych, osób wykonujących zadania służby BHP, projektantów procesów pracy, lekarzy  medycyny pracy, architektów.

Seminaria odbywać się  będą w miastach powiatowych w okresie od marca do listopada 2014 roku (w grupach 12-15 osobowych).

         Zwracamy się do osób zainteresowanych projektem o wstępne zgłoszenie swojego ewentualnego uczestnictwa w w/w projekcie  w Punkcie Informacyjno-Doradczym Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie  od poniedziałku do piątku pod nr tel. 22 311 83 20, adres e-mail: twujtowicz@pfron.org.pl


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim uprzejmie informuje,  iż w dniu 30 listopada 2013r. upływa termin składania  wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnoprawnych.

 O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 3.  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

   Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce organizacji sportu, kultury, rekreacji  i turystyki dla osób niepełnoprawnych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji  i turystyki dla osób niepełnoprawnych należy złożyć  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz., przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, pokój nr 3  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Informujemy, że w dniu 15.11.2013r .w  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, I piętro pokój  nr14.odbędzie się pierwsze organizacyjne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego. Podczas tego spotkania zostaną omówione zasady współpracy, oczekiwania członków grupy oraz zostaną ustalone kolejne terminy   i godzina rozpoczęcia kolejnych spotkań. Spotkania będą odbywały się  cyklicznie co miesiąc. Każde takie spotkanie będzie trwało około dwóch godzin. Skład grupy będzie rotacyjny. Przeciętna liczba uczestników to od 6 do 12 osób.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.


Informujemy, iż z dniem 30 września 2013 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.


Informujemy, że formularze wniosków o dofinansowanie ze  środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” nie są dostępne, z powodu problemów technicznych.

Osoby, które pobrały dotychczas opublikowane formularze ww. wniosków prosimy o ponowne pobranie i wypełnienie „nowych” formularzy.

Formularze będą dostępną w najbliższym czasie (przewidujemy, że do dnia 9 maja 2013 r.)

Przepraszamy za nieudogodnienia


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa nr AS3/000006/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Makowskim.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie, tj. po podjęciu uchwały Zarządu Powiatu Makowskiego, zostaną opublikowane materiały dotyczące realizacji programu w 2013 roku, tj.:

 • formularze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu,
 • wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie,
 • dokument określający zasady dotyczące realizacji programu przez Powiat Makowski, obowiązujące w 2013 roku.

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, od poniedziałku  do piątku  w godz. 800 – 1600 oraz pod numerem telefonu: 29 71 72 187.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na rodzinę zastępczą


„Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem, mogą skorzystać, w ramach organizowanego „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli takich instytucji i służb jak: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach  10:00 – 18:00 i w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00 w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz  do strony: www.pokrzywdzeni.gov.pl., gdzie została zamieszczona lista Ośrodków wraz z ich adresami.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2013-02-18 10:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2023-09-26 14:03:37)