komunikaty

Powiat Makowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim realizatorem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”  Mieszkanie dla absolwenta na lata 2022 - 2026  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem programu SAM-Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program skierowany jest do osób, które:

 1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie w ramach programu dotyczy wszystkich kosztów (ponoszonych przez beneficjenta) wymienionych w umowie najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:

 1. beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania,
 2. na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,
 3. umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców,
 4. w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu i innych opłat jeśli występują,
 5. czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31.12.2023 r.

 

 

Formy dofinansowania:

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Dokumenty programowe oraz więcej informacji dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Mieszkanie_dla_absolwenta/2022-07-05_Program/

 

WAŻNE !!!

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami, decyzją PFRON, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą: System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.


WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO REALIZATORA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY.

 

Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 29 71 72 187 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki, w pokoju nr 3.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2022-10-28 12:09:00)
Ostatnio zmodyfikował: