informacja AS

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2024 ROKU POWIAT MAKOWSKI, ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY  RODZINIE W MAKOWIE MAZOWIECKIM, W RAMACH WW. POROGRAMU KONTYNUUJE REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ  NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu i dysfunkcją narządu słuchu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu
  i dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych oraz z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką);

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana jest  do osób:

 1. ze stopniem niepełnosprawności,
 2. pobierających/rozpoczynających naukę w szkole wyższej w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu lub w szkole policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach  MODUŁU I  wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie:
od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2023/2024
 • od 1 września do 10 października 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2024/2025

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE MOŻNA SKŁADAĆ:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego,
 • w formie papierowej – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, tel.: (29) 71 72 187.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DOSTĘPNE BĘDĄ OD DNIA 01.03.2024 r.:

 • w SOW, pod adresem: http://sow.pfron.org.pl,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Makowie Maz., pod adresem: bip.pcpr.powiat-makowski.pl,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim,przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, tel.: (29) 71 72 187.

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” można uzyskać:

 • na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl,
 • bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 lub pod numerem telefonu:

   (29) 71 72 187


 

POWIAT MAKOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MAKOWIE MAZOWIECKIM OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2023 ROKU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warunki uczestnictwa w  ww. programie osób niepełnosprawnych, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub dzieci do 16 r. życia, określone zostały w następujących dokumentach PFRON:

 • Pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. (tekst jednolity)pobierz
 • Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON  z dnia 22 lutego 2013 r., których tekst jednolity stanowi załącznik nr 3 do uchwały Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 r. – pobierz
 • Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku, stanowiących załącznik do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 r. - pobierz

W BIEŻĄCYM ROKU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu i dysfunkcją narządu słuchu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu
  i dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych oraz z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką);

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób:

 1. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 2. pobierających naukę w szkole wyższej w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu lub w szkole policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach  MODUŁU I  wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie:
od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca 2023 r. – dla wniosków dotyczących roku   akademickiego/szkolnego 2022/2023
 • od 1 września do 10 października 2023 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2023/2024

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE MOŻNA SKŁADAĆ:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego,
 • w formie papierowej – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3,

tel.: (29) 71 72 187 

Aby przejść do Systemu SOW, kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DOSTĘPNE BĘDĄ OD DNIA 01.03.2023 r.:

przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, tel.: (29) 71 72 187.

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” można uzyskać:

 • na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl,
 • bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 lub pod numerem telefonu:

(29) 71 72 187.


POWIAT MAKOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MAKOWIE MAZOWIECKIM INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA REALIZACJĘ  PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2022 ROKU

Warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub dzieci do 16 r. życia w Programie, określone zostały w następujących dokumentach PFRON:

- Pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. (tekst jednolity) pobierz

- Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r., których tekst jednolity został wprowadzony uchwałą Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 r. – pobierz

-Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, stanowiących załącznik do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. - pobierz

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach  MODUŁU I  wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie:
od 1 marca do 31 sierpnia 2022r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

- od 1 marca do 31 marca 2022r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2021/2022

od 1 września do 10 października 2022r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2022/2023

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE MOŻNA SKŁADAĆ:

- w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego,

- w formie papierowej  - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3,  tel.: (29) 71 72 187

Aby przejść do Systemu SOW, kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DOSTĘPNE BĘDĄ OD DNIA 01.03.2022 R.:

- w SOW, pod adresem: http://sow.pfron.org.pl,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Makowie Maz., pod adresem: bip.pcpr.powiat-makowski.pl,

- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, tel.: (29) 71 72 187.

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” można uzyskać:

- na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl,

- bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 lub pod numerem telefonu: (29) 71 72 187.


Wszystkie osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem w 2021 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi  dokumentami programowymi, zawierającymi szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w bieżącym roku:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”, stanowiący załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. (tekst jednolity) - pobierz

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r., których tekst jednolity został wprowadzony uchwałą Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 r. - pobierz

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r. - pobierz

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 1. w formie elektronicznej - w dedykowanym, bezpłatnym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), przez wnioskodawców posiadających podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP,
 2. w formie papierowej - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, pokój nr 3, tel.: (29) 71 72 187.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP, który umożliwi złożenie wniosku przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). 

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie:

Modułu I: od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

Modułu II – adekwatnie do organizacji roku szkolnego/akademickiego, tj.:

dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 (semestr letni)                     – od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 (semestr zimowy)                – od dnia 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 01.03.2021 r.:

 1. w SOW, pod adresem: http://sow.pfron.org.pl.,
 2. na stronie: bip.pcpr.powiat-makowski.pl,
 3. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim,  przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, pokój nr 3.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem w 2020 r. dofinansowania  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana  do osób z dysfunkcją narządu ruchu i dysfunkcją narządu słuchu,

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu i dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych oraz z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką);
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób:
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

pobierających naukę w szkole wyższej w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu lub w szkole policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:
w formie elektronicznej - w dedykowanym, bezpłatnym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), przez wnioskodawców posiadających podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP. Złożenie wniosku w systemie SOW jest w tym roku formą preferowaną przez PFRON i wiąże się z dodatkowymi punktami, które można uzyskać w trakcie oceny merytorycznej wniosku w ramach Modułu I oraz zwiększeniem dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II,
w formie papierowej - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, pokój nr 3, tel.: (29) 71 72 187.

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie:

Modułu I: od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.
Modułu II – adekwatnie do organizacji roku szkolnego/akademickiego, tj.:
dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (semestr letni)                     – od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 (semestr zimowy)                – od dnia 01.09.2020 r. do dnia 10.10.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 01.03.2020 r. w:

w SOW, pod adresem: http://sow.pfron.org.pl.,
na stronie: bip.pcpr.powiat-makowski.pl,
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim,  przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, pokój nr 3,
Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia  2020r.
 


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Obszaru C Zadanie 1. W związku z tym, poniżej nowy druk wniosku uzupełniony o brakujące elementy, druk specyfikacji dla nowego zadania oraz druk zaświadczenia do lekarza specjalisty.

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Obszar C Zadanie 1

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd


Każdy Wnioskodawca ubiegający sie o środki PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I i II, wpisujący we wniosku swoje dane kontaktowe lub dane dowodu osobistego, jest zobowiązany do dołączenia do przedmiotowego wniosku "zgody na przetwarzanie danych osobowych".

Informujemy osoby niepełnosprawne zainteresowane dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim w 2019r. będzie realizowało następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON   w ramach ww. programu, wraz z załącznikami, dostępne będą na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl, w zakładce po lewej stronie zatytułowanej „Aktywny samorząd ”– wnioski, oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3

na Moduł II - od dnia 4 marca 2019 r. 

na Moduł I  - w  drugiej połowie kwietnia 2019 r.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I

 •  od dnia 06.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.  

Moduł II

 • od dnia 08.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019,
 • od dnia 02.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.

Informacje na temat realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd  uzyskać można na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl oraz w siedzibie PCPR w Makowie Maz.             (pok. nr 3)  lub telefonicznie pod nr 29 7172187.

Zachęcamy także do zapoznania się z aktualnymi warunkami udzielania dofinansowania dla Wnioskodawców z powiatu makowskiego, określonymi w załączniku do uchwały nr 33/19 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia  4 marca 2019 r. w sprawie Szczegółowych zasad dotyczących rozpatrywania wniosków oraz udzielania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, obowiązujących w powiecie makowskim w 2019 roku.

 


Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł I w 2018 r. są dostępne na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd – wnioski.           

 

Informujemy osoby niepełnosprawne zainteresowane dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny Samorząd", że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim w 2018 r. będzie realizowało następujące formy wsparcia:

 1. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 1. MODUŁ II   -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej,  a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Dostępność wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON  wraz z załącznikami w ramach ww. programu - na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd – wnioski ”   

od dnia 26 lutego 2018 r. dla Modułu II  

od dnia 5 kwietnia 2018 r. dla Modułu I

Uwaga !

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” składają wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,  a nie zameldowania!

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I

 •  od dnia 07.05.2018 r. do dnia 30.08.2018 r.  

Moduł II

 • od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018,
 • od dnia 03.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi warunkami udzielania dofinansowania dla Wnioskodawców określonymi w załączniku do uchwały nr 410 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia                    16 lutego 2018 r. „Szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd obowiązujące w 2018 r.” znajdującym się w zakładce „Aktywny samorząd – zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.”

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Makowie Maz. pokój nr 3, tel,.: 29 71 72 187.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd" Moduł I są dostępne na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd – wnioski.                  

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd"  mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim w godzinach pracy urzędu od dnia 04.05.2017 r. do 30.08.2017 r


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim informuje osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r. w ramach programu „Aktywny Samorząd". W 2017 roku będą realizowane następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II   -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd"  mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim w godzinach pracy urzędu w następujących terminach:

Moduł I - od dnia 04.05.2017 r. do 30.08.2017 r.  

Moduł II - od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. na semestr letni 2016/2017

         - od dnia 04.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. na semestr zimowy 2017/2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd" będą dostępne na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd – wnioski ” w ramach:

- Modułu I od dnia 31 marca 2017 r.

- Modułu II od dnia 24 lutego 2017 r.

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu makowskiego.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim informuje osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd" MODUŁ I  o terminie naboru wniosków od dnia 05.04.2016r. do 30.08.2016r.  w godzinach pracy urzędu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" MODUŁ II -  pomoc uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach semestru letniego roku akademickiego/ szkolnego 2015/2016.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" MODUŁ II  mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, począwszy od dnia 15.03.2016 r. do dnia 15.04.2016 r.  w godzinach pracy urzędu.

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu makowskiego.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd" będą dostępne na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd – wnioski ”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim informuje, że w dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument wyznaczający kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

W ramach ww. programu, w 2016 r. będą realizowane następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4; pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby

              zależnej:

Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawcami w programie są osoby niepełnosprawne.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

- aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w module II programu:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-  nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty

 poza studiami doktoranckimi.

Wysokość dofinansowania w module II programu:

Dofinansowanie kosztów nauki w danym semestrze/półroczu wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - od 700 zł do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

 

Termin

Opis

26.02.2016

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

18.03.2016

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Szczegółowe terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I oraz modułu II programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, zostaną ustalone i podane do wiadomości w m-cu marcu 2016 r., nie później jednak niż w dniu 10.03.2016 r.

Formularze wniosków i wymaganych załączników będą dostępne na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl  niezwłocznie po dostosowaniu ich do obowiązujących w 2016 r. wymagań wynikających z dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r.

 

UWAGA !!!

PCPR w Makowie Maz. będzie realizowało wyłącznie wnioski osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu makowskiego z zamiarem stałego pobytu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie internetowej PFRON: www.pfron.pl w zakładce Aktywny samorząd

Więcej informacji na temat realizacji przez Powiat Makowski ww. programu uzyskać można w PCPR w Makowie Maz., w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel. 29 71 72 187.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2012-09-03 15:32:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2024-02-26 09:39:42)